1-[4-benzoyl-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]ethanone

1-[4-benzoyl-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]ethanone