2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-3-pyridinol

2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-3-pyridinol