2-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]-3-nitropyridine

2-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]-3-nitropyridine