5-nitro-2-[(2-methylphenyl)sulfanyl]pyridine

5-nitro-2-[(2-methylphenyl)sulfanyl]pyridine