2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfanyl}-3-pyridinol

2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfanyl}-3-pyridinol