methyl 6-(benzylsulfanyl)nicotinate

methyl 6-(benzylsulfanyl)nicotinate