3-nitro-2-[(2-methylphenyl)sulfanyl]pyridine

3-nitro-2-[(2-methylphenyl)sulfanyl]pyridine