2-[(4-bromo-3-methylphenyl)sulfanyl]-5-nitropyridine

2-[(4-bromo-3-methylphenyl)sulfanyl]-5-nitropyridine