2-[(4-bromophenyl)sulfanyl]-3-nitropyridine

2-[(4-bromophenyl)sulfanyl]-3-nitropyridine