6-[(2-methylphenyl)sulfanyl]-3-pyridinylamine

6-[(2-methylphenyl)sulfanyl]-3-pyridinylamine