Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate

Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate