methyl (1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetate

methyl (1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetate