2-[(4-nitrophenyl)ethynyl]aniline

2-[(4-nitrophenyl)ethynyl]aniline