2-(cyanomethyl)-7-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile

2-(cyanomethyl)-7-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile