methyl 4-{[(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)carbonyl]amino}benzoate

methyl 4-{[(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)carbonyl]amino}benzoate