methyl 2-chloro-5-{[(4H-1,2,4-triazol-3-ylsulfanyl)acetyl]amino}benzoate

methyl 2-chloro-5-{[(4H-1,2,4-triazol-3-ylsulfanyl)acetyl]amino}benzoate