N-[3-(methylsulfanyl)phenyl]-2-[(phenylsulfonyl)amino]acetamide

N-[3-(methylsulfanyl)phenyl]-2-[(phenylsulfonyl)amino]acetamide