3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one

3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one