9-(chlorodimethylsilyl)-9h-fluorene

9-(chlorodimethylsilyl)-9h-fluorene