9-(Methylaminomethyl)anthracene

9-(Methylaminomethyl)anthracene