4-(Dimethylamino)-2-hydroxybenzoic acid

4-(Dimethylamino)-2-hydroxybenzoic acid