2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl benzoate

2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl benzoate