2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylthio)pyridine

2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylthio)pyridine