1-(3-chloro-2-methylphenyl)-3-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]thiourea

1-(3-chloro-2-methylphenyl)-3-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]thiourea