1,1'-Trimethylenebis(thymine)

1,1'-Trimethylenebis(thymine)