ethyl (4-phenoxyphenyl)carbamate

ethyl (4-phenoxyphenyl)carbamate