4,4'-Diamino-2,2'-dimethylbibenzyl

4,4'-Diamino-2,2'-dimethylbibenzyl