methyl (4-phenoxyphenyl)carbamate

methyl (4-phenoxyphenyl)carbamate