4-fluoro-N-(2-phenoxyphenyl)benzenesulfonamide

4-fluoro-N-(2-phenoxyphenyl)benzenesulfonamide