3-[2-(dimethylamino)ethoxy]propanenitrile

3-[2-(dimethylamino)ethoxy]propanenitrile