7-nitro-6h-benzo[c]chromen-6-one

7-nitro-6h-benzo[c]chromen-6-one