1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazole

1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazole