1-(4-bromophenyl)-2-(2-chlorophenoxy)ethanone

1-(4-bromophenyl)-2-(2-chlorophenoxy)ethanone