(3-Benzoyl-2-methoxyphenyl)acetonitrile

(3-Benzoyl-2-methoxyphenyl)acetonitrile