proline, 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5-oxo-

proline, 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5-oxo-