2-Pyrazolin-5-one, 1-(m-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-((p-(phenylazo)phenyl)azo)-

2-Pyrazolin-5-one, 1-(m-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-((p-(phenylazo)phenyl)azo)-