N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-methylphenyl)acetamide

N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-methylphenyl)acetamide