3-Carboxymethyl-5-((3-ethyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene)rhodanine

3-Carboxymethyl-5-((3-ethyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene)rhodanine