Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-

Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-