methyl 3-[(ethoxycarbonyl)oxy]-12-hydroxy-7-oxocholan-24-oate

methyl 3-[(ethoxycarbonyl)oxy]-12-hydroxy-7-oxocholan-24-oate