4-[(E)-2-(dimethylamino)ethenyl]-3-nitrobenzonitrile

4-[(E)-2-(dimethylamino)ethenyl]-3-nitrobenzonitrile