alpha-Methyl-2-(1-methylethyl)oxazolidine-3-ethyl acetate

alpha-Methyl-2-(1-methylethyl)oxazolidine-3-ethyl acetate