N-{3-[methyl(methylsulfonyl)amino]phenyl}-3-nitrobenzamide

N-{3-[methyl(methylsulfonyl)amino]phenyl}-3-nitrobenzamide