1-(4-Dimethylamino-phenyl)-3-(1-methyl-1H-benzotriazol-5-yl)-urea

1-(4-Dimethylamino-phenyl)-3-(1-methyl-1H-benzotriazol-5-yl)-urea