(Ethane-1,2-diylbis(imino((2-hydroxyphenyl)methylene)))bisphosphonic acid

(Ethane-1,2-diylbis(imino((2-hydroxyphenyl)methylene)))bisphosphonic acid