2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethanol

2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethanol