1-(3-Chloro-phenyl)-3-(1-methyl-1H-benzotriazol-5-yl)-urea

1-(3-Chloro-phenyl)-3-(1-methyl-1H-benzotriazol-5-yl)-urea