2-(2-Ethyl-2-methyl-3-oxazolidinyl)ethyl methacrylate

2-(2-Ethyl-2-methyl-3-oxazolidinyl)ethyl methacrylate