1-benzyl-3-(4-phenoxyphenyl)thiourea

1-benzyl-3-(4-phenoxyphenyl)thiourea