methyl 3-(4-methoxyphenyl)-2-oxopropanoate

methyl 3-(4-methoxyphenyl)-2-oxopropanoate